Pohled lesního hospodáře

Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic z pohledu lesního hospodáře

NPR Hůrka u Hranic se nachází na území Lesní správy Frenštát p. R., která patří mezi

77 lesních správ státního podniku Lesy České republiky se sídlem v Hradci Králové. LS Frenštát obhospodařuje státní lesy zhruba o výměře 12 500 ha v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Přerov. Katastrální výměra LS činí 105 tisíc ha a zasahuje do 5 přírodních lesních oblastí, vyznačujících se rozdílnými přírodními podmínkami.  Hlavní činností správy je těžba dřeva a pěstební činnost. V současné době se těží 95 tisíc m3 dřeva ročně a objem pěstební činnosti se pohybuje okolo 22 mil. Kč. Lesní správa Frenštát jako správce státního majetku však prosazuje i aktivní plnění mimoprodukčních funkcí lesa, mezi něž mimo jiné patří i péče o zvláště chráněná území přírody v ČR.

NPR Hůrka u Hranic náleží do lesní oblasti 39,  Podbeskydská pahorkatina. Zdejší porosty se vyznačují převážně listnatou charakteristikou se zastoupením dubu zimního, dubu letního, buku lesního, habru obecného, javoru klenu a mírně je zde zastoupena borovice lesní a smrk ztepilý. Vyskytují se i dřeviny introdukované, jako modřín opadavý, borovice vejmutovka a trnovník akát, který se významně rozšířil a v plánu peče o NPR je stanovena jeho redukce výřezem. Významné je zde rovněž bylinné patro. K nevýznamnějším zástupcům patří lilie zlatohlávek, okrotice bílá, kruštík širokolistý, hlístník hnízdák a lýkovec jedovatý.

V roce 2009 postihla rezervaci větrná kalamita, kdy došlo na několika místech k významným polomům. S Ministerstvem životního prostředí bylo dohodnuto, že dříví z polomů bude ponecháno bez zásahu ke svému dalšímu přirozenému vývoji, byly pouze prořezány a zpřístupněny turistické stezky. Dnes je již patrná přirozená obnova těchto zasažených porostů.

V roce 2013 končí platnost lesního hospodářského plánu a současně i plánu péče o NPR  Hůrka.  V nových návrzích LHP a plánu péče je brán zřetel na nový stav po větrné kalamitě s důrazem na přirozenou obnovu.  Rovněž bude pokračovat redukce trnovníku akátu a smrku ztepilého, který je již v důsledku působení podkorního hmyzu ve velmi nízkém zastoupení.

Z hlediska vlastníka plní NPR Hůrka pouze nákladovou položku v hospodaření,

je však v našem zájmu udržet NPR pro veřejnost atraktivní a přístupnou. V roce 2013 byly opraveny oplůtky kolem turistických chodníků a rovněž prořezány stromy popadané přes stezky. Plánují se i další údržbové práce, jako oprava zábradlí kolem Propasti, odvodnění stezek ap. V těchto záležitostech jsou našimi partnery SCHKO Poodří a rovněž Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní.

Oldřich Michálek