Netopýři

Netopýři Hranické propasti

Hranická propast je bezesporu fenoménem i z hlediska výskytu netopýrů. Jejich aktivita na celém území NPR Hůrka je překvapivě nízká, zatímco uvnitř suché části Propasti a v jejím bezprostředním okolí je naopak velmi vysoká. V blízkosti Propasti bylo zjištěno také široké druhové spektrum netopýrů. Tato zjištění ukazují zásadní význam Propasti jako lokality pro život netopýrů.

Po významném objevu dosud jediné letní kolonie netopýra velkého v podzemí České republiky právě v Hranické propasti zde započal v roce 2000 systematický výzkum aktivity netopýrů na horní hraně Propasti. Byly použity dvě základní metody – pravidelný odchyt netopýrů do sítí natažených na hraně Propasti a opakované nahrávání ultrazvukových signálů speciálními detektory. Již léta jsou na stejných místech používány sítě o stejné délce. Při sledování výletu netopýrů z úkrytu byla s úspěchem použita také kamerová technika.

Vysoký počet netopýrů v letním období v Propasti a jejím bezprostředním okolí vedl k předpokladu, že zde ve vhodných úkrytech mohou některé druhy utvářet mateřské kolonie. Ukázalo se, že stabilním úkrytem mateřské kolonie netopýra velkého je suchá část jeskyně Rotunda, která není normální cestou pro člověka dostupná. Některé jiné druhy však zřejmě využívají vertikální skalní pukliny ve strmých stěnách Propasti. Existence mateřských kolonií jiných druhů se sice neprokázala, nicméně zejména u druhého nejpočetnějšího druhu – netopýra hvízdavého – byl zjištěn vysoký počet odchycených mláďat uprostřed léta. Aktivita tohoto druhu a její sezónní a noční změny mohly být kvůli nedostupnosti úkrytů pravidelně sledovány jen pomocí ultrazvukové detekce uvnitř Propasti.

Podle posledních zkušeností je dalším adeptem využívajícím skalní štěrbiny Propasti netopýr rezavý, který jinak osídluje především stromové dutiny.

Při pravidelných odchytech byl postupně v této lokalitě potvrzen výskyt patnácti druhů netopýrů, z nichž převládali netopýr velký a již zmíněný netopýr hvízdavý. K dalším relativně častým druhům patřili netopýr rezavý, netopýr vodní, netopýr černý a netopýr večerní. K vzácnějším druhům lze zařadit netopýra brvitého,  netopýra řasnatého, netopýra velkouchého a netopýra dlouhouchého.

Další čtyři druhy byly za celé období zaznamenány jen jednou – netopýr parkový, netopýr vousatý, netopýr stromový a vrápenec malý. Poslední dva druhy byly poprvé odchyceny až v roce 2010.

K nejvýznamnějším objevům patří nález létavce stěhovavého v jeskynní štěrbině uvnitř Propasti v roce 2011, čímž byl poprvé doložen výskyt tohoto druhu na území České republiky.

Ve vzorcích se u netopýra velkého každoročně do června vyskytují jen dospělé samice, teprve od července se začínají objevovat tohoroční mláďata, která postupně nad dospělými samicemi převažují. Na podzim jsou již přítomna jen mláďata, ale i ta v průběhu listopadu místo opouštějí.

Srovnáním počtu výskytů netopýra velkého při výletu z Rotundy zaznamenaného kamerou s výsledky odchytu bylo možno odhadnout velikost letní kolonie v suché Rotundě. Počet dospělých samic v kolonii před obdobím porodů činí asi 500 jedinců. Po odstavu mláďat se počet vylétávajících netopýrů pohybuje okolo 750 jedinců. I přes meziroční výkyvy se kolonie zdá být z dlouhodobého hlediska početně stabilní. Nejvyšší četnost byla zjištěna v červenci, kdy se na vzorku z odchytu významně podílejí již i tohoroční mláďata. Jejich podíl se postupně zvyšuje a od druhé půlky září do konce října se již mezi odchycenými zvířaty dospělé samice vyskytují jen výjimečně. Jeskyně Rotunda slouží nedospělým jedincům po rozpadu reprodukční kolonie v srpnu i nadále jako úkryt, zatímco dospělé samice odlétají na jiné, neznámé lokality, kde se setkávají s aktivními samci.

Hranická propast jako evropsky významná lokalita s výskytem čtyř kriticky ohrožených druhů netopýrů a pěti druhů zařazených do soustavy Natura 2000 je jednou z nejvýznamnějších chiropterologických lokalit v ČR. Její význam podtrhuje nejen existence dosud jediné podzemní kolonie netopýra velkého, ale je i místem s vysokou druhovou diverzitou netopýrů (16 druhů). Dlouhodobý monitoring netopýrů již přinesl řadu konkrétních dat využitelných pro ochranu tohoho druhu naší fauny i pro účinnou ochranu této výjimečné lokality a bude nadále pokračovat.

Lenka Falková